error_reporting(0);

consulting

kruisfoto.jpg
Nieuws
Nieuws 7 juni 2018

Mirakel blijft

Sinds eind mei ligt woonboot Mirakel helemaal legaal op de Strang in Beneden Leeuwen. De eigenaren zijn dolblij. "We gaan hier nooit meer weg!"

31 mei 2018, de einddatum van de termijn voor hoger beroep, is geruisloos verstreken. Een week later weten José Iping en Karin Swanenberg het zeker: hun buren zijn niet naar de Raad van State gegaan om de bestuursrechtelijke uitspraak van 19 april aan te vechten. Hierdoor zijn de drie verleende vergunningen definitief geworden en is Mirakel opeens de woonboot met de beste papieren van de Strang.

"Eindelijk kunnen we een periode van bijna 11 jaar gedwongen strijd afsluiten. Wat een opluchting! Wat wij hebben moeten doormaken is niet gewoon meer. Toch hebben we doorgezet, om er uiteindelijk sterker uit te komen. Fantastisch dat we ondanks alles een positieve wending aan het botenverhaal hebben kunnen geven en de ellende nu achter ons kunnen laten."

Voor Karin en José is eindelijk het leven aangebroken dat ze vanaf het begin voor ogen hadden: "Ontspannen en met plezier in dit geweldige waterlandje wonen. niemand die ons hier nog weg krijgt! We zeiden het al vaker, maar nu is het zeker: wij blijven drijven!"

 
Nieuws 22 april 2018

Mirakelmarathon van 13 maart loopt goed af

Meerdere beroepen van buren tegen drie vergunningen voor woonboot Mirakel zijn door een meervoudige kamer van de Arnhemse Rechtbank op 13 maart uitputtend behandeld. Bij uitspraak van 19 april blijven de verleende vergunningen in stand, omdat vijf van de zes beroepen, ingediend door van Heck, Kolvenbach en Gradussen, ongegrond en/of niet ontvankelijk zijn verklaard. Het zesde beroep, tegen Rijkswaterstaat, trok eiser Kolvenbach in na Proces Verbaal met toezeggingen van deze overheid over de ligging van zijn woonschip.

Bij José Iping en Karin Swanenberg ging de vlag weer uit: “Geweldig nieuws. Kan niet beter! Als de buren nu tóch nog willen doorstomen naar de Raad van State, zijn ze niet slim bezig. Ze hebben daar geen schijn van kans. Deze uitspraak van de rechtbank vormt een goed moment om het botenverhaal eindelijk te stoppen.”

De uitspraak

In een van de beroepen tegen Waterschap Rivierenland konden Kolvenbach en Gradussen niet deelnemen, omdat ze te laat waren geweest met hun bezwaar. Zonder ontvankelijk bezwaar tegen een overheidsbesluit is daarna ook een beroep bij de rechtbank niet ontvankelijk.

Wel ontvankelijk maar ongegrond waren de beroepen van van Heck - al dan niet samen met Kolvenbach en Gradussen - over drie verleende vergunningen, de situatie op de dijk en vermeende procedurele tekortkomingen. De uitspraak van 19 april betekent dat de besluiten van Waterschap, RWS en Gemeente West Maas & Waal om een vergunning voor Mirakel te verlenen overeind blijven en de bestrating en plantenbakken op de dijk van 68a rechtmatig zijn. Zo ook de schuur. De rechtbank achtte de brandveiligheid van het dak niet aan de orde, gezien de - als veilig te beschouwen - afstand tussen Mirakel en woonboot nr 70 en de grote afstand tot het woonhuis van de overburen op de wal.

De tekortkomingen die eisers rondom de besluiten tot vergunningverlening noemden, zijn op de marathonzitting van 13 maart grotendeels rechtgezet of aangevuld door de betreffende overheden en de Mirakelbewoners. Voor de rechters voldoende reden om niet te tornen aan de verlening van de drie vergunningen.

Omdat er bij deze besluiten in enkele gevallen echter sprake was van een ‘motiveringsgebrek’ of ‘het overschrijden van een redelijke termijn voor de duur van een beroep’, besloot de rechtbank om de eisers op enkele punten een vergoeding van het griffierecht en hun proceskosten toe te kennen en een vergoeding voor immateriële schade, wegens geleden spanning en frustratie door een te lang lopend beroep. In totaal een schadevergoeding van € 1625 per persoon.

“Makkelijk verdiend” vinden de Mirakelbewoners. “Te gek dat hun geweeklaag zo wordt beloond. We vinden het meer dan wrang dat wij door het gedoe van deze mensen al meer dan tien jaar op kosten worden gejaagd, de spanning en frustratie ons al jarenlang de oren uitloopt en we daarvoor geen cent vergoed krijgen.”

Maar voor José en Karin is het vooral de rest van de uitspraak die telt: “Onze vergunningen blijven bestaan! Tel dat op bij het onherroepelijk geworden nieuwe bestemmingsplan - waarin woonboot Mirakel naadloos past - en je weet dat wij blijven drijven, óók als de buren naar de Raad van State gaan”. Na 31 mei horen de dames of dat is gebeurd of niet.

 
Nieuws 13 maart 2018

Vooral procedureel gehakketak op marathonzitting rechtbank Arnhem

De behandeling op 13 maart 2018 van 6 beroepen in de botenkwestie rond woonboot Mirakel werd een marathon. In 3 zittingen, samen ruim 4 uur durend, behandelde een meervoudige kamer van 3 rechters de beroepen die buren van nr. 69 en nr. 70 hadden ingediend tegen 3 overheden. Het betrof vergunningen van de Mirakelbewoners verleend door Waterschap Rivierenland, gemeente West Maas en Waal en Rijkswaterstaat (RWS) en het al dan niet juist doorlopen van de bijbehorende procedures.

Gemor om onvolkomenheden in procedures en gehakketak op details voerden de boventoon in de beroepen van buren van Heck. De kritische drieschaar nam ruim de tijd voor het stellen van vragen en het onderzoeken van beweringen en feiten, inzake de verlening van een Watervergunning door het Waterschap en door RWS.

De bewoners van Mirakel en hun advocaat kregen voldoende gelegenheid om zelf zaken toe te lichten en te weerleggen. “Dat was nodig ook want het betoog van de buren bevatte veel onjuistheden en valse beschuldigingen, alsook pogingen om onherroepelijke bestuursrechtelijke beslissingen opnieuw open te breken”, aldus Karin Swanenberg.

Het beroep tegen de omgevingsvergunning - op 22 december 2016 verleend -  was voor de dames Iping en Swanenberg het belangrijkst. Centrale punt deze ochtend was de brandveiligheid van de woonboot, die voor de zoveelste keer werd betwist door een expert van de buren. Deze poogde opnieuw de brandveiligheidsrapportages af te kraken van Dhr. Derksen, de gecertificeerde expert van de Mirakelbewoners. In het bijzonder maakte hij een punt van het bitumen dak, dat niet aantoonbaar brandveilig zou zijn.

Streven van de meervoudige kamer is om hun beraadslagingen binnen 6 weken af te ronden en in 5 beroepen met een uitspraak te komen. Een zesde beroep zal worden ingetrokken door Dhr. Kolvenbach, één van de eigenaren van woonboot nr. 70, na op schrift gestelde garanties van RWS over de ligging van dat schip.

 

 
Nieuws 26 juli 2017

Uitspraak Raad van State over het Bestemmingsplan

De Raad van State heeft op 26 juli 2017 uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Beneden Leeuwen Dijkvak, waartegen 4 buren van woonboot Mirakel beroep hadden ingediend. Overburen van Heck en buurvrouw Gradussen, alsmede ex buurman Kolvenbach van woonboot nr 70 zijn op alle punten in het ongelijk gesteld. De Raad van State heeft het beroep dan ook ongegrond verklaard. Link: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=91925&summary_only=&q=. De uitspraak is niet meer aanvechtbaar.

Met deze uitspraak door het hoogste bestuursrechtelijke orgaan is het bestemmingsplan definitief geworden en de ligging van woonboot Mirakel helemaal legaal. Ook zijn hierdoor alle zaken op de dijk, zoals schuur, hekken, plantenbakken etc. op het terrein van Waalbandijk 68a toegestaan.

José Iping en Karin Swanenberg zijn blij: "We hadden geen andere uitspraak verwacht, maar nu het zo ver is, voelt het toch feestelijk! De vlag hangt uit!"

De dames gaan ervan uit dat deze uitspraak enkel gunstig kan doorwerken in de lopende beroepen van hun buren tegen 3 verleende vergunningen. Die komen waarschijnlijk in het najaar voor de bestuursrechter.

 
Nieuws 8 maart 2017

Procedures tegen Woonboot Mirakel blijven stapelen: een update

Overburen van Mirakel naar Raad van State tegen bestemmingsplan

Tegen het bestemmingsplan Beneden Leeuwen-Dijkvak, dat door de gemeenteraad op 22 september vorig jaar werd vastgesteld, is door overburen van de Mirakelbewoners direct beroep ingediend bij de Raad van State. Buren van Heck dienden in november 2016 hun eerste beroepsstukken in en voegden daar tot op heden vele pagina’s aan toe, tot een totaal van ruim 300. De gemeente West Maas en Waal diende in februari een helder en afdoende verweerschrift in van 4 pagina’s. Daarin vraagt zij het beroep ongegrond te verklaren, omdat het bestemmingsplan op correcte en zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en vastgesteld.

De Raad van State bood de dames Iping en Swanenberg de gelegenheid om zich als partij in deze zaak te laten aanmerken. Aangezien ook deze procedure van van Heck is gericht op de verwijdering van woonboot Mirakel, heeft het tweetal bij monde van hun advocaat aangegeven daarvan gebruik te willen maken. Zo blijven zij op de hoogte van het verloop van de zaak en kunnen zelf ook stukken indienen. Het wachten is op een zittingsdatum. Ze maken zich geen zorgen.

Rechtbank poogt orde te scheppen in chaos beroepen van Heck tegen Mirakel

Het aantal beroepen van overburen van Heck tegen woonboot Mirakel blijft oplopen. De Rechtbank Arnhem is doende deze trend te keren. Vóór de verlening van de omgevingsvergunning voor de woonboot, op 22 dec 2016, liepen er 5 beroepen tegen 3 verschillende overheden (gemeente West Maas en Waal, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland). Met daar bovenop een beroep tegen de nieuwe omgevingsvergunning zou het aantal uitkomen op 6.

Mirakelbewoners José Iping en Karin Swanenberg zagen dit met lede ogen aan. Om tijdverspilling te voorkomen heeft hun raadsman de rechtbank verzocht om alle zaken gevoegd te behandelen. Dat wil zeggen in één zitting, door meerdere rechters tegelijk. Dit verzoek is gehonoreerd. Bovendien heeft de raadsman van de dames de Griffie verzocht het aantal beroepen te reduceren. De rechtbank is nu doende met het ordenen van de beroepenchaos van buren van Heck, die inmiddels zo’n tweeduizend pagina’s beslaat, en gaat bepalen welke beroepen zouden kunnen vervallen. Ook hier is het wachten op een zittingsdatum.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 13